Mishka Hennera apokaliptiski fotoatt�li par�da, k� r�pn�cas lauksaimniec�ba izn�cina amerik��u ainavu

Lielie p�rtikas uz��mumi vienm�r m��ina p�rliecin�t m�s, ka vi�u produkti n�k no idilisk�m �imenes saimniec�b�m, lai gan roz�ns att�ls nevar�tu b�t t�l�k no paties�bas. Nesen atbr�vota britu m�kslinieka Mishka Henner aerofotogr�fijas s�rija par�da, ka r�pn�ca lauksaimniec�b� non�k uz m�su plan�tas. Papildus bar�bas vielu "bar�bas" ra�o�anai, kas izplat�s ar �MO, ��s saimniec�bas burtiski ri��o n�ves v�kus pa Amerikas ainavu. Hennera �ok�jo�ie fotoatt�li liecina par putnu ac�m par izn�cin��anu, kas notiek, kad r�pniecisk� liellopu audz��ana p�rce�as uz pils�tu.

Hennera atkl�tie fotoatt�li, p�tot naftas lauku satel�tfotogr�fijas, ��iet vair�k k� p�capokaliptiskie tuk�umi, nevis plat�ba Amerik�.

"Kam�r es str�d�ju pie ��s s�rijas, es intens�vi skat�jos amerik��u ainavu, un tie�i tad es saskata �os patie��m d�vaino izskatu strukt�ras, piem�ram, lielu lag�nu, vai visus tos punktus, kas izskat�s k� mikrobi", sac�ja Henners Fast Co. "Mums ir r�pn�cu lauksaimniec�ba Anglij�, bet mums tas nav t�d� m�rog�. Man bija tikai piln�gi izp�stas prom. "

R�pn�cu lauksaimniec�bas padomju aerofotogr�fijas ir satel�tatt�li ar atkl�tu avotu, t�p�c Henneram nav j�uztraucas par juridisko risku to public�t. P�d�jos gados komerci�l� lauksaimniec�bas nozare ir centusies nosl�pt savu apkaunojo�o praksi no sabiedr�bas viedok�a, un �urn�listi, kas atradu�i fotograf��anas z�les, ir sask�ru�ies ar arestu un krimin�l�m aps�dz�b�m saska�� ar fikt�viem "Ag Gag" likumiem. Nav gr�ti saprast, k�p�c vi�iem lab�k nezinu, ko vi�i dara.

"Mas�v�s atkritumu lag�nas, kas pietr�kst b�stamiem s�r�de�ra�a d�miem un var pies�r�ot grunts�deni ar nitr�tiem un antibiotik�m, vispirms atg�dina atkl�tas, infic�tas br�ces," paskaidro Fast Co. Zemes, uz kuras bar�bas s��u vietas atrodas, ir piln�gi neaugl�ga, br�na un sausa. Taj� izvietotie spo�i kr�soti atkritumi no nabadz�gajiem dz�vniekiem attur �rzemju mirdzumu pret miru��s zemes neitr�lu fonu. Govis pa�i izskat�s k� skudras no gaisa perspekt�vas, p�rpild�tas kop� ar ne�du vai komfortu no skarbajiem apst�k�iem.

"Man, k� k�ds Lielbrit�nij�, apl�kojot kaut ko, piem�ram, [feedlots], es biju satriekts �oti person�g� l�men�," Henners past�st�ja Fast Co. "Es dom�ju, ka bar�bas portfe�u p�rst�v��ana ir noteikta lo�ika par to, k� kult�ra un sabiedr�ba ir att�st�jusies. Vien� l�men� ir piln�gi �ausm�gi, ka m�s to esam k�uvu�i. Vi�i nav tikai feedlots. Vi�i ir, k� m�s esam. "

Loading...